• Azonnal védőre van szüksége? Őrizetbe vették hozzátartozóját? Hívjon a nap 24 órájában!

    Hívjon!
  • A koronavírus-járvány ideje alatt szerződne, módosítaná cége adatait? Halaszthatatlan kérdésben konzultálna ügyvéddel? Vegye fel a kapcsolatot irodámmal haladéktalanul.

    Hívjon!
  • Kihallgatása lesz? Bűncselekménnyel vádolják Önt vagy hozzátartozóját? Sértetti jogi képviseletre van szüksége?

    Hívjon bizalommal!

Szolgáltatások

003-covid3.png

Szerződéskötés távazonosítással

Amennyiben a koronavírus-járvány ideje alatt kíván szerződést kötni, cégét módosítani, követelés kezelése során jogi képviseletet igénybe venni, jogi tanácsot kérni, keressen bizalommal. A Magyar Ügyvédi Kamara engedélye alapján az ügyvédnek lehetősége van távazonosítás útján azonosítania Ügyfeleit. A szerződés aláírására lehetőség van távazonosítás mellett akkor is, ha a szerződő felek nem tartózkodnak egy helyen.

Védelem a büntetőeljárás valamennyi szakaszában

Védőként a büntetőeljárásban ellátom az Ön védelmét a nyomozati szaktól kezdődően egészen az esetleges rendkívüli jogorvoslatokig.

Sértetti jogi képviselet

Érdekeit magas színvonalon képviselem az Ön sérelmére elkövetett büntetőeljárásban, különös tekintettel a polgári jogi igény érvényesítésére.

Adásvételi és ajándékozási szerződés elkészítése

Tulajdonátruházás során teljeskörű okirat szerkesztést, véleményezést, kapcsolódó dokumentumok elkészítését vállalom.

Cégalapítás, módosítás, megszüntetés

Irodám vállalja a cég alapítása, adataiban történt változások átvezetése, megszüntetése esetén a szükséges dokumentumok elkészítését, valamint az elektronikus rendszerbe történő beküldést és az eljárás során a társaság képviseletét.

Fizetési felszólítás

Ügyvédi felszólító levél szerkesztése a követelés mihamarabbi behajtása érdekében.

Fizetési meghagyásos eljárás

Pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás, melyet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara interneten elérhető, országosan egységes számítástechnikai rendszerén keresztül kerül benyújtásra.

Bemutatkozás

2009-ben végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán „cum laude” minősítéssel. Ezt követően 4 évig voltam ügyvédjelölt.

2012-ben szereztem közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karán.

A jogi szakvizsgák letételét követően 2014-ben avattak ügyvéddé.

2014-ben a Penta Uniónál adótanácsadó végzettséget szereztem.

2017-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán bűnügyi szakjogásszá avattak.

Ügyvédként főleg büntetőügyekben látok el védelmet, sértetti jogi képviseletet, ezen túlmenően klasszikus okiratszerkesztési tevékenységet végzek (tulajdonjog átruházás, cégmódosítás, követeléskezelés).

Irodám telefonon a nap 24 órájában elérhető, hétvégi napokon is, hiszen egy elfogás, őrizetbe vétel esetén a gyanúsítottnak azonnali segítségre van szüksége.

Magyarországon mindenkit megillet a védelemhez való jog. Tanácsos már az első kihallgatásra felkészült védővel érkezni, ugyanis az első gyanúsítotti vallomásnak kulcsszerepe van az eljárásban.

Fontosnak tartom, hogy Védenceim a hatóságokkal szemben felkészülten, jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban tájékozottan érkezzenek a kihallgatásukra, tárgyalásukra.

Védenceimet, Ügyfeleimet ügyeik állásáról folyamatosan tájékoztatom, a stratégiát közösen alakítom ki velük.

Irodám rendelkezik a 2018. január 1. napjával bevezetett elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges valamennyi hozzáféréssel, informatikai háttérrel.

Több éves tapasztalatomra tekintettel naprakész, gyakorlati tudással rendelkezem.

Irodám együttműködik szakértőkkel, szaktanácsadókkal, kollégákkal, annak érdekében, hogy Védenceim, Ügyfeleim a legmagasabb színvonalú jogi segítséget kapják.

Tudnivalók a rendkívüli helyzetre tekintettel

1. távazonosítás

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) nem írja elő, hogy a természetes személy (járjon el bár saját nevében, meghatalmazottként vagy törvényes képviselőként) azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ugyanakkor csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha azt a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara – megengedi. Ebből következően a Pmt. hatálya alá tartozó esetekben akkor végezhető el az azonosítás személyes megjelenés nélkül, ha azt a kamara megengedte, míg a Pmt. hatálya alá nem tartozó esetekben az ügyvéd minden további nélkül azonosíthatja a természetes személyt akkor is, ha az nem jelenik meg előtte személyesen.

Azaz akár a Pmt. hatálya alá tartozó, akár a Pmt. hatálya alá nem tartozó ügyekben van lehetőség távazonosításra, függetlenül attól, hogy az ügyvéd találkozott-e előzetesen az ügyféllel vagy sem.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az 1/2019. (VII.31.) határozatában határozta meg az azonosítás során használható egyes elektronikus hírközlő eszközöket. Ezek:
a) a Skype szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 8.50.0.38 vagy újabb verziója
b) a Skype for Business szoftver bármely operációs rendszerre kiadott, 16.0.4795.1000 vagy újabb verziója
c) a Microsoft Teams szoftver Windows és macOS operációs rendszerre kiadott 1.2.00.4664 vagy újabb verziója, az iOS operációs rendszerre kiadott 1.0.80 vagy újabb verziója, az Android operációs rendszerre kiadott 1416/1.0.0.2019071503 vagy újabb verziója,
d) a bluejeans.com honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás,
e) a https://zoom.us/ honlapon keresztül elérhető videotelefon-szolgáltatás (2020. március 24-től).


2. határidők, tudnivalók

A Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünet került elrendelésre Magyarországon 2020. március 15. napjától.

Kihirdetésre került továbbá a Kormány 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelete, mely a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről rendelkezik.

A határidők a rendelet alapján 2020. április 30. napjáig állnak.

A jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfél által szóban előterjesztendő kérelem és indítvány jegyzőkönyvbe foglalására meghatározott ügyfélfogadás szünetel.

A bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezések Í

Eltérő rendelkezés hiányában a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.

Az érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Ha ennek feltételei nem biztosítottak a tárgyalás megtartása helyett, a tárgyaláson felveendő nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján szerzi be, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti.

A peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban van helye.

A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

A büntetőeljárásokra vonatkozó rendelkezések

Eltérő rendelkezés hiányában a veszélyhelyzet a határidők folyását és a büntetőeljárásban eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és egyéb szervek eljárási feladatait, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek eljárási kötelezettségeit nem érinti, az eljárási cselekményeket – ideértve a tárgyalást, nyilvános ülést, ülést és tanácsülést is – a Be. és e rendelet szabályai szerint kell végrehajtani.

Ha a büntetőeljárásban részt vevő személyek személyes jelenlétével járó eljárási cselekmény nem jár az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a részvételt ebben az esetben is elsősorban az alábbiak szerint biztosítja:
a) az eljárási cselekményen való jelenlétet telekommunikációs eszköz útján biztosítja,
b) írásbeli tanúvallomás tételt engedélyez, vagy
c) az eljárási cselekményről készített kép- és hangfelvételt vagy hangfelvételt használja fel, ha erre tekintettel a személyes jelenlét mellőzhető.

A bíróság a vádirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül előkészítő ülést tart.
A bíróság legkésőbb az előkészítő ülés berekesztésétől számított három hónapon belül megvizsgálja a bizonyítási indítványokat, kitűzi a tárgyalás határnapját és gondoskodik a tárgyalás megtartásának feltételeiről, az idézésekről és értesítésekről.

Magánvádas eljárásnak nincs helye, a folyamatban lévő magánvádas eljárást a vészhelyzet idejére fel kell függeszteni.
A magánindítvány előterjesztésnek határidejébe a veszélyhelyzet ideje nem számít bele.

Büntetőjog

Irodám fő profilja a büntetőjogi védelem és a sértetti képviselet ellátása.
Védenceimet az eljárás során tájékoztatom az őket megillető jogokról és kötelezettségekről. A védelmi stratégiát közösen alakítom ki Védenceimmel, valamennyi kihallgatás előtt felkészítem őket, célom a lehető legtöbb mentő körülmény összegyűjtése.
A kihallgatásokon, tárgyalásokon személyesen veszek részt.

Több éves ügyvédjelölti, valamint ügyvédi munkám során főként élet, testi épség (emberölés, testi sértés), vagyon elleni (lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, orgazdaság), vagyon elleni erőszakos (rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás), és egészséget veszélyeztető (kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, ) bűncselekményekben jártam el, de szívesen foglalkozom fiatalkorúak ügyeivel, valamint közlekedési bűncselekményekkel (közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozása, járművezetés ittas állapotban, cserbenhagyás) is.

Megbízás esetén az elítélteket is képviselem a büntetés-végrehajtása során, például reintegrációs őrizet kérelmezése tárgyában.

Tulajdonjog átruházás

Megbízás esetén vállalom tulajdonjog átruházási szerződések (adásvétel, ajándékozás) és az ehhez kapcsolódó dokumentumok elkészítését, valamint a teljeskörű földhivatali ügyintézést.

Hitelből finanszírozott jogügyletek esetén vállalom a kapcsolattartást a hitelintézeti ügyintézőkkel.

Cégjog

Cégalapítás, módosítás, társasági formaváltás, megszüntetés során teljes körű jogi képviseletet vállalok.
Az okiratok elkészítésén és benyújtásán túlmenően segítséget nyújtok esetleges székhely-szolgáltatás keresésben, tevékenységi körök meghatározásában, igény szerint szakember bevonásával adózási kérdésekben is.

Követeléskezelés

Követeléskezelés során vállalom fizetési felszólítások megírását, tartós megbízás esetén a követelések nyilvántartását, fizetési meghagyás benyújtását, felszámolási eljárás kezdeményezését.

Irodám rendelkezik a fizetési meghagyás és felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásához szükséges hozzáféréssel és informatikai háttérrel.

Kapcsolat

1137 Budapest,
Szent István krt. 18 2/4
15-ös kapucsengő
(Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda)
Telefon: +36-30-375-6607
Fax: +36-1-700-1969
E-mail: info@dybisewszky.hu
Ezt a honlapot a Dr. Dybisewszky Andrea Ügyvéd a Magyar Ügyvédi Kamarában bejegyzett iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.